sales
Možnost množstevní slevy
U veškerého sortimentu
sales
Kalkulátor zakázek
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(potisk lepicí pásky, prodej zboží)

obchodní korporace LP Flexograf s.r.o.
se sídlem Staré Město, Brněnská 989, PSČ 686 03
IČ 06982662
zapsaná v oddílu C, vložce 105027 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně
e-mail: info@flexograf.cz 
(dále jen „prodávající“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky nebo VOP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-mailu, případně jinou formou, a to v případě, kdy je zboží upravováno na základě požadavků kupujícího (dále jen „zakázkové zboží“ nebo „zboží“).
1.2. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy kupující jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tak na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.
1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou součástí též veškerých nabídek na uzavření kupní smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího.
1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.5. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito obchodními podmínkami kupujícího, který musí být udělen před uzavřením kupní smlouvy.
1.6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou součástí též veškerých nabídek na uzavření kupní smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího.

1.7. Jsou-li VOP přijaty jakýmkoli z výše uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následující kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.
1.8. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, německém nebo anglickém jazyce.
2.2. Seznam nabízeného zakázkového zboží, případně zboží v nezměněném stavu, je uveden na webových stránkách prodávajícího www.flexograf.cz. Zakázkové zboží může být dále nabízeno i jiným způsobem (prostřednictvím obchodních zástupců, nabídkou zaslanou e-mailem apod.). Veškeré změny nabízeného zboží jsou výhradní právem prodávajícího.
2.3. Veškerá prezentace na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a není povinen uzavřít kupní smlouvu k objednanému zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.4. Cena zakázkového zboží je určena individuálně, a to kalkulací provedenou dle typu poptávaného zakázkového zboží a dle požadovaného zpracování zakázkového zboží. Kalkulaci obdrží kupující prostřednictví stránek www.flexograf.cz nebo ji vyhotoví osobně prodávající. V rámci ceny je uváděna také daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny zakázkového zboží v případě chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti.
2.5. Společně s určením konkrétní ceny sdělí prodávající před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu i veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedených prodávajícím platí pouze pro dodání zakázkového zboží v rámci České republiky. Na žádost kupujícího prodávající sdělí kupujícímu informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do jiného státu EU, pokud do tohoto státu zboží dodává.
2.6. Pro objednání zboží sdělí kupující prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky požadavky na zakázkové zboží. Prodávající na základě sdělených podkladů a požadavků zašle prostřednictvím elektronické pošty kupujícímu náhled požadovaného zakázkového zboží včetně jeho přesné specifikace, informace o ceně zakázkového zboží včetně veškerých souvisejících poplatků a tyto VOP. Kupující potvrdí zaslané údaje prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „závazná objednávka“). Potvrzením závazné objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena.
2.7. V závislosti na povaze, rozsahu a ceně zakázkového zboží může prodávající požadovat, aby smlouva byla uzavřena v listinné písemné formě.
2.8. V případě, že kupující nepředá prodávajícímu seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán veškerým jednáním, které jeho jménem učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny.
2.9. Zasláním závazné objednávky kupující schvaluje konečnou podobu zakázkového zboží. Schválenou podobu zakázkového zboží lze měnit výhradně jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, že dosud nebyla zahájena výroba zakázkového zboží.
2.10. Za správnost a pravdivost všech údajů uváděných kupujícím je odpovědný kupující.
2.11. Kupující prohlašuje, že užitím podkladů, které prodávajícímu poskytl pro účely dodání zakázkového zboží, nedochází k porušování jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že by se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé a prodávajícímu by v souvislosti s užitím těchto podkladů vznikla újma, zavazuje se kupující tuto újmu prodávajícímu v plné výši nahradit, a to bezodkladně poté, kdy jej k tomu prodávající vyzve.
2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 575741002/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. K úhradě kupní ceny zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu fakturu (daňový doklad), případně zálohovou fakturu v elektronické podobě. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného ve faktuře.
3.4. Kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, případně zálohové faktury. Závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Individuálně lze dohodnout i jinou dobu splatnosti kupní ceny. 
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny.
3.6. Nebude-li kupní cena uhrazena ani do 30 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě zálohové faktury kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.9. Prodávající není povinen zahájit výrobu zakázkového zboží dříve, než dojde k úhradě celé kupní ceny.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
4.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že ve vztahu k zakázkovému zboží se jedná o kupní smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nelze s odkazem na ustanovení § 1837 občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit.
4.3. Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě nebo v těchto VOP.
4.4. Kupující bere na vědomí, že zboží na zakázku je dodáváno prodávajícím dle konkrétních požadavků kupujícího a takové zboží již není pro prodávajícího jinak využitelné. Z tohoto důvodu smluvní strany výslovně stanovují, že od kupní smlouvy nelze odstoupit z důvodu prodlení prodávajícího s výjimkou případu, kdy je toto prodlení podstatným porušením kupní smlouvy a zároveň bylo prokazatelně způsobeno zaviněným jednáním prodávajícího. 
Tím nejsou dotčena práva kupujícího, je-li spotřebitelem.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo kupujícím uvedeno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
6.6. Shora uvedená ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí v případě, že kupující je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě je postupováno dle obecně platných právních předpisů.

7. DORUČOVÁNÍ

7.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
8.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
8.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 21. 12. 2020.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní korporace LP Flexograf s.r.o., IČ 06982662, zapsaná v oddílu C, vložce 105027 obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně (dále jen: „správce“).

Kontaktní adresa správce:
Brněnská 989, Staré Město, 686 03
e-mail: info@flexograf.cz 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a průběh Vaší objednávky.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Účelem zpracování osobních údajů je:

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- identifikační číslo, daňové identifikační číslo
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky, objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo potvrzením objednávky e-mailem, případně jinou formou, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 12. 2020.

Soubory